Бардык химиялык элементтер тик катардагы группа жана мезгилдерге бөлүп, ... Металл эмес элементтер бардыгы р-элементтерге кирет; d жана f ...

  ky.wikipedia.org

эки толук эмес айлануучу кривошиптен куралган жана ал ... аммоний иондорунан жана органикалык ..... заттар кошулган сут концентраты пайда-.

  patent.kg

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги, .... юридикалык жак; кемекчу заттар - фармакологиялык жактан активдуу эмес органикалык же оргаиикалык эмес жаратылыш заты. ал физика-химиялык.

  www.nism.gov.kg

республиканын төлөм теңдеми жана тышкы соодасы жөнүндө маалыматтар менен берилди. Тиражы: ..... Органикалык эмес химиялык заттар. -. 31353, ...

  stat.kg

табууга жардамберген химиялык заттар; ркылyy кез тамчылары - кезге ...... ичинде органикалык эмес жана органикалык дары заттардын суюк.

  mineconom.gov.kg

24 мар 2011 ... жаткандыгы албетте туура эмес, жана азыркы бийликке болгон ишенимди кетир\\ч\ факторлордун ...... боюнча ъзгъчълънгън органикалык эмес бирикме, же минерал .... (майлар, нефть заттары) \ст\гъ калкып чыгат.

  www.oshsu.kg

31 Март 2017 ... МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ .... (57) Органикалык-минералдык экструдирлен- ген кошмо тоют ..... максаттары үчүн жабышкак заттар; сү- ... эмес жер үстүндөгү тейлөө персоналын.

  patent.kg

12 апр 2005 ... фриз органикалык эмес кошулмаларды .... белгилүү мунездомелерго ээ: алар бардык жаны жана ачылбаган нерселерге кызыгып, жаны ой айтышат, күнүмдүк колдонулуучу буюм-заттар, идеялар, технологиялар ...

  patent.kg

Колдонмо сунуштама мүнөзүнө ээ жана САМР Алатоо КФ www.camp.kg сайтында жана Борбордук Азия ..... таза, анча таза эмес, аз булганган, катуу булганган жана кир ...... ордуна компост жана органикалык заттар- ды колдонуу ...

  www.ucentralasia.org

Тексттин лингвистикалык жалпы белгилери жана категориялары. Көркөм текст ... Табигый кубулуш менен сүйлөм мезгилдик ракруста синхрондуу эмес . Кубулуш ... заттар орду боюнча, тизмеги боюнча бирдей болбогону менен, алардын лексикалык ..... генийине органикалык түрдө сиңет. Андыктан акын  ...

  cslnaskr.jet.kg

Органикалык эмес химия – химиялык элементтер жана алардан пайда болгон жөнөкөй жана татаал химиялык заттар жөнүндөгү илим.

  tyup.net

органикалык эмес химия неорганическая химия.

  translate.academic.ru

Органикалык жана органикалык эмес заттар. 19 к башында жатарды 2 болушкон. 1 матиралдык затар. 2 органикалык заттаар деп болгон. Ошок кезде окумуштулардын копчулугу органикалык заттар тиричилик кучунун жардамында гана заттар пайдам болот деп ойлошкон.

  ok.ru

Көрсөтмөдө жаңы ачылган органикалык заттарды бөлүп алуу, тазалоо жана анализдөө, алардын тазалык даражасын табуу...

  www.boomle.ru

Органикалык жана органикалык эмес заттар.

  m.ok.ru

ky 90 пайызы суудан турган плазманын курамында көптөгөн гормондор, органикалык эмес туздар, ферменттер, азык заттар, алардын ичинде минералдык заттар жана кант бар.

  ru.glosbe.com

Минералдык заттар Тирүү организмдин клеткаларында органикалык заттар менен бирге минералдык заттар да болот. Алардын организм үчүн мааниси көп түрдүү. Минералдык заттар белоктун пайда болушунда жана түзүлүшүндө маанилүү.

  ky.wikipedia.org

К.Э катуу заттардын негизги топторуна айнектер, органикалык эмес цементтер, жабышчаак заттар жана органикалык материалдар кирет. Бул жерде органикалык эмес заттарга кобуроок конул бурулат.

  prezi.com

Ион алмашуу кагаз хроматография ра-диоизотопторду бөлүп алууда, иондорду пайда кылуучу органикалык жана органикалык эмес заттарды бөлүп алууда жана эритмелердеги иондорду изилдөөдө колдонулат.

  nbisu.moy.su